Alzheimer Hastalığı bilgiAlzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı en sık görülen demans (bunama) nedenidir. Özellikle bellekle ilgili beyin hücrelerinin geri dönüşümsüz ilerleyici hasarı ile devam bir hastalıktır.

Alzheimer Hastalığının Belirtileri

En sık bulguları aşağıdakilerdir.

  • hafıza kaybı,
  • konuşma bozuklukları,
  • karmaşık işlerin yapılmasında güçlük,
  • zaman ve mekan algısında bozulma,
  • cisimleri ve yüzleri tanıma yetisinde kayıp,
  • yol-yön tayininde güçlük,
  • depresyon,
  • kişilik ve davranış değişiklikleri

Alzheimer Hastalığının Nedenleri

Günümüzde çok araştırılan bu konunun cevabı oldukça karmaşık ve tek bir nedene bağlı olmayıp, genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkisi ile geliştiği düşünülmektedir. Alzheimer hastalarının yaklaşık % 30’unda ailede bunama öyküsü vardır. Bununla birlikte genetik risk faktörleri tek başına yeterli değildir.

 

Genetik faktörlerin dışında hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran diğer faktörler şunlardır:

Alzheimer hastalığında yaşın önemi

Alzheimer hastalarının toplam sayısı ve yeni tanı alanların sıklığı yaşla birlikte belirgin artış göstermektedir. 65 yaştan sonra hastalığın görülme sıklığı 5 yılda bir iki kat artmaktadır. Ancak, Alzheimer hastalığı yaşlanmanın doğal bir parçası değildir, fakat yaşlanmanın etkilerinin Alzheimer hastalığı gelişimini arttırdığı görüşü kabul görmektedir.

Alzheimer hastalığında cinsiyetin önemi

Yapılan çalışmalarda kadınların erkeklere oranla Alzheimer hastalığına yakalanma sıklığı daha fazla bulunmaktadır. Bu kadınların yaşam sürelerinin erkeklere oranla daha uzun olmasıyla ilişkilendirilmektedir.

Alzheimer hastalığında eğitimin önemi

Yüksek eğitim düzeyinin Alzheimer hastalığına karşı koruyucu olabileceği yönünde görüşler bildirilmektedir. Düşük eğitim düzeyinde hastalığın sıklığı artmaktadır.

Alzheimer hastalığında kafa Travması

Kafa darbelerinin hastalık için risk faktörü olabileceği düşünülmektedir.

Alzheimer hastalığında diğer risk faktörleri

Kan basıncı, kan yağları yüksekliği, şeker hastalığı gibi atherosklerotik (damar sertliği) risk faktörlerinin Alzheimer Hastalığını riskini artırabileceği düşünülmektedir. Kafa travması, tiroid hastalıkları, depresyon, sigara ve alkol kullanımı, Kalp hastalığı, vitamin B12 eksikliği, ilaç ve madde bağımlılığı, viral enfeksiyonlar, toksinler ve otoimmün hastalıklardır. Bunların dışında araştırılan pek çok risk faktörü mevcuttur.

Alzheimer Hastalığının Seyri

Alzheimer hastalığı ilerleyici özellikte bir hastalıktır. Hastalığın ortalama süresi yaklaşık olarak 8 yıldır. Ancak sınırlar geniştir ve başlangıç yaşı ve genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Daha geç yaşta başlayan ve genel sağlık durumu iyi olan hastalarda, süreç daha uzundur. Hastalar aynı klinik seyre sahip değildir. Yaş, cinsiyet, genel sağlık durumu, genetik olgu, kültür ve sosyal durum da hastalığın seyrini etkilemektedir.

Alzheimer Hastalığının Tedavisi

Alzheimer Hastalığının kesin tedavisi henüz mümkün değildir. Ancak süreci yavaşlatmak ve bazı semptomların şiddetini azaltmak mümkündür. Bu nedenle erken ve doğru tanı çok önemlidir.Hastanın sağlık durumunu değerlendirmek bunamaya yol açacak diğer hastalıkların varlığını araştırmak önem taşımaktadır.

Psikiyatrik değerlendirme muayenenin bir başka yönü olup kişinin depresyonu olup olmadığı, genel bir davranış, duyum, algı bozukluğu varlığını araştırır. Hastalığın seyri sırasında zihinsel bozulmanın dışında hastayı ve yakınlarını zor durumda bırakan, bazen baş edilmesi oldukça güç olan;

-saldırganlık, öfke veya sinirlilik

-kaygı veya moral bozukluğu

-lakaytlık

-takıntılı inançlar

-şüphecilik, hayal görme veya yanlış algılamalar

-eşyaları saklama

-huzursuzluk ve amaçsız dolaşma

-uyku bozukluğu

-inatçılık, işbirliği yapmama gibi davranış ve duygulanım değişikliklerine sıkça rastlanmaktadır.

 

Kaynaklar:

Ergün, U., Doç. Dr., Türk Geriatri Vakfı.

http://www.turkgeriatri.org/sorulariniza_yanitlar.php?pg=alzheimer

http://www.academichospital.com.tr/ru/node/382